De leiding van de Zuidhovenkerk ligt bij de kerkenraad. Deze raad wordt gekozen uit mannelijke gemeenteleden en bestaat uit ouderlingen, diakenen en een predikant. We vertrouwen erop dat Christus deze mensen wil gebruiken tot opbouw van de gemeente.

Moderamen
Het dagelijks bestuur van de kerkenraad ligt bij het moderamen. Het moderamen wordt gevormd door:
– voorzitter (op dit moment Bert van de Burgt)
– tweede voorzitter kerkenraad
– scriba kerkenraad-breed (ouderlingen en diakenen)
– scriba kerkenraad-smal (alleen ouderlingen)
– de voorzitter van de diaconie
– secretaris van de diaconie

Ouderlingen
De ouderlingen in de kerkenraad zijn belast met de (pastorale) zorg en toerusting van de leden van de gemeente. Er zijn ook ouderlingen specifiek voor een bijzonder aandachtsgebied, zoals een jeugd- en een evangelisatie-ouderling en een secretaris (scriba).

Huisbezoek wijkouderling
Het streven is eenmaal per jaar een huisbezoek af te leggen. In bijzondere situaties kunt u natuurlijk ook zelf huisbezoek aanvragen.

Diakenen
De diaconie bestaat uit zeven diakenen en heeft aandacht voor de financiële nood binnen en buiten de gemeente. Ook houdt de diaconie zich bezig met de toerusting van de gemeente tot haar diaconale taak. Andere taken van de diaconie zijn het vaststellen van doelen van collectes, het afleggen van bezoeken aan leden van de gemeente waar financiële nood is, en het beheren van de gavenformulieren. Het moderamen van de diaconie bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter en secretaris of penningmeester hebben zitting in het moderamen kerkenraad.

De diaconie wordt ondersteund door diaconaal werkers, die bezoeken afleggen bij diegenen in de wijk die door bijzondere omstandigheden extra aandacht nodig hebben, zoals weduwen en weduwnaars, ouderen en zieken.

Vergaderingen
In principe vergadert de kerkenraad op maandagavond. In die vergaderingen komt er heel veel op tafel bij de kerkenraad en moet deze over heel veel inhoudelijke en organisatorische zaken beslissen. De kerkenraad wil goed luisteren naar wat er in de gemeente speelt, maar bovenal naar wat God in de Bijbel daarover zegt en daar het beleid steeds op afstemmen.

Vergaderrooster
Brede kerkenraad (ouderlingen en diakenen):
derde maandag van de maand, aanvang 19.45 uur.
Belanghebbenden hebben toegang na overleg met de scriba.

Smalle kerkenraad (ouderlingen):
tweede maandag van de maand, aanvang 19.45 uur.

Diaconie:
Tweede maandag van de maand, aanvang 19.45 uur.
In februari, mei en oktober vergadert de diaconie met de diaconaal werkers.

Correspondentie-adres kerkenraad
Scriba Zuidhovenkerk
Hans Visser
Zuidhovenlaantje 4
3317 HX Dordrecht
e-mail: scriba@zuidhovenkerk.nl
Vergadering van de kerkenraad met de gemeente
Elk voorjaar wordt er een vergadering van de kerkenraad met de gemeenteleden uitgeschreven, de zogenaamde gemeentevergadering. Vóór deze vergadering ontvangen alle leden een jaarverslag van het voorafgaande kalenderjaar.