Privacy statement website Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht-Zuid.

De Christelijke Gereformeerde Kerk “Zuidhovenkerk” te Dordrecht verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens binnen onze gemeente en op de website  (www.zuidhovenkerk.nl).

Doel van verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.

Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, etc.

Verwerking van uw gegevens

Van de leden van de plaatselijke gemeente worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd. Er zijn geen persoonsgegevens op de website toegankelijk , behalve van een paar mensen die vanwege hun functie publiek bereikbaar moeten zijn (zoals predikant en scriba).

Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam “zuidhovenkerk.nl”, bijvoorbeeld scriba@zuidhovenkerk.nl.

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s die herleidbaar zijn tot een persoon in het niet beveiligde deel geplaatst, dan wordt de betreffende gemeenteleden vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Uitzending kerkdiensten

Bij live uitzenden van kerkdiensten en het beschikbaar stellen van eerdere kerkdiensten op het openbare deel van de website hebben we het volgende beleid ten aanzien van omgaan met persoonsgegevens: voor het melden van persoonlijke informatie op het mededelingenblad en tijdens de voorbeden is vooraf goedkeuring van betrokkene(n) verkregen. Wij vinden dat we als christelijke gemeente als opdracht hebben om voor elkaar te bidden en met elkaar mee te leven.

Publicatie kerkblad

Het kerkblad is alleen in te zien na inloggen op de website. Alleen leden van de gemeente kunnen inloggen en mogen deze informatie ook inzien.

Beveiliging persoonsgegevens

De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Dit houdt onder meer in:

  • Dat de ledenadministratie alleen toegankelijk is voor daarvoor bevoegde personen en dat deze in een beveiligde omgeving plaatsvindt (voor leden via de Zuidhovenkerk-app);
  • Dat het delen van ledeninformatie binnen de gemeente mag maar alleen met duidelijke vermelding van doel;
  • Dat we voor gebruik van persoonlijke informatie (ledeninfo, pastorale zaken, foto’s, etc.) in kerkblad, mededelingenblad, tijdens diensten, op website of elders altijd vooraf toestemming voor publicatie vragen, met uitzondering van het gebruik van persoonlijke informatie binnen de ledenlijst van de Zuidhovenkerk-app, waartegen bezwaar gemaakt kan worden middels een mailtje aan de scriba;
  • Dat we geen persoonsgegevens delen buiten gemeente en eigen kerkverband.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De scriba en het kerkelijke bureau bewaren persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Uw privacy-rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de plaatselijke gemeente van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Ook wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de contactpersoon AVG  (privacy@zuidhovenkerk.nl). De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG via mailadres privacy@zuidhovenkerk.nl.

Sociale media

De plaatselijke gemeente is op sociale media te vinden, zoals Facebook en in besloten Whatsapp-groepen. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De plaatselijke gemeente volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Websites van derden / links

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Clickgedrag en cookies

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dordrecht, 16 december 2023